Припинення поруки у судовому та досудовому порядку: судова практика

У змінному світі сучасного правового простору виникає безперервна потреба у справедливому та ефективному вирішенні конфліктів. Одним із ключових аспектів цього процесу є припинення поруки у судовому та досудовому порядку. Відомо, що вирішення правових питань пов'язаних із припиненням поруки вимагає глибокого розуміння законів та високого рівня юридичної експертизи.

За останні роки, зросла актуальність питань, пов’язаних із припиненням поруки, що ставить перед фахівцями сфери юстиції безліч викликів. Зокрема, у зв’язку зі змінами в соціальній та економічній сферах, виникають нові аспекти, які слід враховувати при розгляді цього питання. Ця ситуація підкреслює необхідність постійного аналізу та оновлення нормативно-правового забезпечення процедур припинення поруки, щоб відповідати сучасним викликам та забезпечити ефективність правосуддя.

У цій статті ми розглянемо ключові аспекти припинення поруки як у судовому, так і у досудовому порядку, звертаючи увагу на важливість правильного тлумачення законодавства, аналізу практичних ситуацій та визначення оптимальних стратегій для досягнення справедливості та ефективності у вирішенні конфліктних ситуацій.

Поручення в Україні

Поручення є ситуацією, коли фізична або юридична особа бере на себе зобов’язання відповідати за кредитні зобов’язання позичальника. Зазвичай поручителем виступає одна особа, проте кількість поручителів не обмежена відповідно до чинного законодавства.

Поручитель, відмінно від фізичної особи позичальника, вже не є споживачем. Тому у випадку необхідності кредитор може звертатися до третейського суду. Цей аспект слід завжди мати на увазі.

Важливо відзначити, що поручення не може виникнути примусово, а лише в межах, визначених законодавством України. Перш ніж взяти на себе роль поручителя, особа (поручитель) повинна мати чітке уявлення про те, в якому обсязі вона буде нести відповідальність перед кредитором за борг позичальника. Таким чином, відповідальність поручителя визначена наперед.

На практиці, поручителями часто стають близькі знайомі або родичі боржника. Це можуть бути друзі, колеги по роботі чи юридичні особи. Важливо враховувати це при укладанні угоди про поручення.

Виникнення поруки за кредитним договором

Порука виникає внаслідок укладення договору між кредитором і поручителем. Здебільшого, цей договір оформляється у письмовій формі, але також може бути укладений у формі електронного документа, як практика показує. У тексті договору поруки обов’язково вказуються дані кредитора, поручителя, боржника, а також інформація про кредитний договір, термін поруки та відповідальність поручителя.

Необхідно зазначити, що порука без відома поручителя в Україні є неможливою. Тому, якщо вам стверджують, що ви стали поручителем за кредитом без вашої згоди, ці заяви можна ігнорувати.

Існують два основних види поруки в Україні: фінансова та майнова. Фінансова порука означає, що поручитель несе відповідальність своїми коштами, а межа його відповідальності може бути не визначеною. Цей тип поруки регулюється Цивільним кодексом України і може бути укладений у звичайній письмовій або електронній формі. Зазвичай фінансова порука передбачає солідарну відповідальність поручителя.

Майнова порука передбачає, що поручитель відповідає виключно своїм майном, вказаним у договорі. Цей вид поруки оформляється в нотаріальному порядку та регулюється Законом «Про іпотеку» та Цивільним кодексом України. Для становлення майнового поручителя необхідно передати кредитору документи на майно, інакше кредитор може відмовитися від укладання договору майнової поруки. У деяких випадках кредитор може не вимагати передачі документів на майно.

Також важливо зауважити, що фінансовий поручитель може водночас бути і майновим поручителем, і в такому випадку укладаються два окремих договори.

Припинення поруки за кредитним договором на підставі законодавства, що діяло до 04.02.2019 року та після

До 4 лютого 2019 року законодавство України передбачало конкретні підстави для припинення поруки за кредитним договором. Зокрема, порука могла бути припинена у таких випадках:

  • Невідомість збільшення відповідальності. Якщо поручителя не повідомляли про збільшення його відповідальності за кредит, він мав право припинити поруку.
  • Відсутність терміну поруки. У випадку, якщо у договорі поруки не було вказано термін її дії, порука припинялася через шість місяців після моменту, коли слід було повернути заборгованість.
  • Передача боргу іншій особі. Якщо борг був переведений на іншу особу, а поручителю не бажалося відповідати за нового боржника, порука припинялася.

На практиці це означало, наприклад, що якщо кредитор надіслав вимогу повернути борг, але звернувся до суду лише через рік, порука автоматично припинялася через шість місяців після вимоги.

Після 4 лютого 2019 року вступили в силу нові зміни в порядку поруки за кредитними договорами:

  • Нові умови кредиту. Якщо поручитель не погоджувався відповідати за новими умовами, він залишався відповідальним за тими умовами, які діяли до змін.
  • Термін дії поруки. Якщо у договорі поруки не було вказано термін, порука припинялася через три роки, а не через шість місяців.

Важливо врахувати, що якщо до 4 лютого 2019 року порука не була припинена, то до неї застосовуються нові правила, які почали діяти після цієї дати.

Як кредитори використовують поруку у своїх цілях

Практика укладання договорів поруки з фіктивними фірмами банків для зміни підсудності стала неординарною ситуацією в сфері кредитних відносин. Схожі випадки, де кредитор спрямовує свої дії з метою змінити місце підсудності, можуть викликати неприємності для боржника та ускладнювати захист його прав.

Ця практика виходить за межі звичайних умов кредитного відношення та може порушувати принципи справедливості та рівності сторін. Коли кредитор використовує фіктивні фірми для зміни місця розгляду справи, боржник стикається із значними труднощами у захисті своїх інтересів, зокрема, в транспортуванні та витратах на участь у судових процедурах в іншому місті.

Така практика також може порушувати ідеї справедливості та обґрунтованості у вирішенні правових питань. Відсутність доступу до справедливого та зручного місця розгляду може створити невигідні умови для боржників, обмежуючи їхню здатність ефективно захищати свої права.

Здавалося б, такі практики виходять за межі добросовісного взаємодії сторін в кредитних угодах та можуть потребувати уваги та коригувань з боку законодавства. Система правосуддя повинна гарантувати відсутність зловживань та забезпечити об’єктивний та справедливий розгляд спорів між сторонами, забезпечуючи однакові умови для всіх учасників правового процесу.

Припинення поруки за кредитним договором у судовому порядку

На практиці, навіть при теоретичній можливості автоматичного припинення поруки, в 70% випадках поручителі часто виявляються в ситуації, коли їм доводиться звертатися до суду, щоб визнати поруку припиненою. Зазвичай це стає актуальним, коли кредитор вже подав позов до суду щодо стягнення заборгованості із позичальника та поручителя.

Припинення поруки у судовому порядку можливе лише через отримання судового рішення. Суд може ухвалити рішення, яке передбачає:

  • Розірвання договору. Якщо суд визнає наявні підстави для розірвання договору поруки, це може призвести до автоматичного припинення поруки.
  • Припинення поруки. Суд може вирішити питання про припинення поруки внаслідок конкретних обставин, що виникли у відносинах між сторонами.
  • Визнання договору поруки недійсним. Якщо суд прийде до висновку, що договір поруки є недійсним або має певні юридичні недоліки, це може призвести до припинення поруки.

Отримання судового рішення є важливим етапом для поручителя у визначенні свого правового статусу та припиненні його відповідальності за кредит. У той час як теоретично можливо автоматичне припинення поруки, реальні обставини в більшості випадків вимагають втручання суду для вирішення цього питання.

Розірвання договору поруки

Розірвання договору поруки можливе як у позасудовому, так і в судовому порядку, залежно від умов і згоди сторін.

Позасудовий порядок

У випадках, коли можливість позасудового порядку передбачена самим договором поруки або отримана за згодою сторін, розірвання договору поруки може відбутися без втручання суду. У такому разі сторони можуть оформити відповідні угоди або документи, в яких вони визначають умови і процедури розірвання поруки. Це може включати узгодження умов припинення поручительства та взаємоузгоджені письмові домовленості.

Судовий порядок

Якщо сторони не можуть досягти згоди або договір поруки не передбачає позасудового розірвання, поручитель може звернутися до суду з позовом про розірвання договору поруки. В цьому випадку суд вирішить питання про припинення поруки, і рішення суду буде набирати законної сили з моменту його ухвалення.

Обидва порядки мають свої переваги та обмеження, і вибір між ними може залежати від конкретних обставин та умов, визначених у договорі поруки. Важливо врахувати всі правові аспекти і забезпечити відповідність вимогам законодавства при розірванні договору поруки.

Висновок

У висновках статті щодо припинення поруки у судовому та досудовому порядку слід підкреслити важливість глибокого розуміння юридичних аспектів цього процесу для забезпечення ефективності та справедливості вирішення правових питань. Постійні зміни в соціальній та економічній сферах, а також нові виклики, з якими стикається система юстиції, вимагають від фахівців не лише знання законодавства, але й гнучкості та здатності адаптуватися до сучасних реалій.

У цьому контексті, постійний аналіз і удосконалення нормативно-правового забезпечення є ключовим елементом для ефективного вирішення судових питань щодо припинення поруки. Оптимальне поєднання теоретичних знань та практичних навичок дозволяє досягти балансу між закономірностями права та індивідуальними особливостями кожного конкретного випадку.

Завдяки цій статті, читачі можуть здобути глибше розуміння основних аспектів припинення поруки, а також отримати рекомендації щодо оптимальних стратегій вирішення конфліктів у даній сфері. Грамотне врахування всіх цих факторів визначає успіх у вирішенні судових справ та встановленні справедливих та ефективних механізмів припинення поруки в українському правовому просторі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *